Om oss

BCC Stord er en lokal kristen menighet som baserer sin virksomhet på BCC-forbundets trosgrunnlag.

BCC har sin opprinnelse fra 1898, og fikk sin første form for organisering på 1930-tallet. BCC etablerte vedtekter for den norske virksomheten i 1993, og ble konstituert som et internasjonalt forbund i 2021. BCC Stord ble opptatt i forbundet samme år.

Vår lokalmenighet startet som en uorganisert kristen bevegelse med noen få personer på 1930-tallet, og ble formelt stiftet i 1950. Trosgrunnlaget for lokalmenigheten har fra starten vært bygd på Bibelen som Den Hellige Skrift, og har videre vært basert på den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan Oscar Smith sto for.

Vi har i dag knappe 300 medlemmer der ca. 60% av medlemmene er under 30 år. Vi er en aktiv menighet med en relativ stor andel barn og ungdom, og det jobbes målrettet for å ha gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.


Formål

BCCs Stords formål er å

Formålet fremmes ved forkynnelse, omsorgsarbeid og menighetsaktiviteter slik som møter og samlinger, søndagsskole, lovsang og musikk, barnevelsignelse, troendes dåp, nattverd, bibelundervisning, vigsling og andre lignende aktiviteter som er egnet til å fremme BCC Stords formål.

Videre vil BCC Stord samarbeide med medlemsorganisasjoner i BCC-forbundet som tilbyr barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling.

Våre samlinger

Søndager samles menigheten til møte i Stord Konferansesenter hvor vi er leietaker.

BCC Stord er en deltakermenighet, og på møter i vårt trossamfunn er det stor grad av deltakelse fra medlemmene. Dette er inspirert av Paulus sine ord til Korinterne: «Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.» (1. Kor. 14, 26)

Det å være en deltakermenighet betyr blant annet at på møtene kan den enkelte delta med det en har på hjertet, om det er tale, bønn eller sang. Forsamlingen har ikke betalte forkynnere, og det er ikke planlagte talerlister i møtene. Så når medlemmene samles, er friheten stor for å bidra, både når det gjelder i innholdet på møtene, og i praktiske oppgaver i menighetslivet. Formålet er at alt skal bidra til å bygge opp troen på Jesus Kristus, for det er den som samler oss. I tillegg til møte på søndagene samles ofte hele menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

Søndagskole

Målet med søndagsskolen er å gi barna positive og trygge samlinger, hvor de også blir kjent med bibelhistorien og hører om Jesus. For å oppnå dette har BCC tatt i bruk ny teknologi for å engasjere barna. Søndagskolen i dag består til dels av interaktive samlinger der lokale mentorer leder barna gjennom en reise der nåtid og historie kobles sammen gjennom filmklipp og innslag med oppgaver som skal løses underveis.

Trosopplæring

Medlemmer som går i 9. klasse tilbys å være med på trosopplæring. Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte. Det legges stor vekt på engasjement fra de som deltar, og de inkluderes i å påvirke innhold og tema, aktiviteter og trivsel. Vi ser tenårene som en avgjørende tid, og trosopplæringen skal også være et sted å møte gode venner, både voksne og unge.

Dette er også et fint sted å ta opp temaer som opptar de unge, men som ikke direkte inngår i vårt trosgrunnlag, som for eksempel mobbing, politikk, moral og normer i samfunnet. Trosopplæringen skal åpne for refleksjon og samtale, som igjen gir grunnlag for forskjellige livsvalg.